Kampen en Weekends

De weekends gaan door op volgende data:
-12: 29 april – 1 mei
+12 : 29 april – 1 mei

De kampen gaan door op volgende data:
-12: 3 augustus- 10 augustus
Knim & Sjo : 4 augustus – 14 augustus
Hernies: 1 augustus – 14 augustus

Inschrijven kan via de volgende links:
-12: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAh8pNTyn3M3fNIywoosP7AYsVjRBSx4dloG8BMWqFakmhtA/viewform?usp=sf_link
+12: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJNBIAVPOxhJFz86DJGlXjYBFcQi-LuKPYYz2wNInGd0uyOA/viewform?usp=sf_link